Phản hồi của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ tại Alpha.