Giảng viên Huỳnh Văn Rô đã và đang nắm nhiều vị trí chủ chốt tại các công ty, tập đoàn lớn:

  • Giám đốc điều hành tại TNI Corporation.
  • Phó Tổng giám đốc và CEO tại Saigon Paper Corporation.
  • Phó Tổng giám đốc tại Nguyễn Kim.
  • Giám đốc I&S tại PepsiCo Việt Nam.
  • Giám đốc đào tạo & Giám đốc ngành hàng tại Kinh Đô Group