Chuyển hóa từ bên trong để có những hành vi tốt hơn trong cuộc sống và nhất quán ở các môi trường sống xung quanh.
Sức mạnh nội tại là nguồn sức mạnh có khả năng giúp chúng ta tích cực hơn mỗi ngày.

Buổi học giúp chúng ta định hình “The real you” của ta trong hiện tại và giúp ta nhìn nhận lại “The old you” và định hướng cho “The new you” trong tương lai. Với 4 cơ chế của tâm lý: tâm thọ, tâm thức, tâm tưởng và tâm hành, Alpha sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn tại sao bạn là con người của ngày hôm nay với những hành vi và cách ứng xử như hiện tại.

Chuyển hóa từ bên trong là một cơ chế nội tâm vững vàng từ đó giúp cuộc đời bình an và hạnh phúc hơn.